14-Nov-2018 09 27 27 (UTC) 60.2 km SW of Zakynthos 37.46N 20.35E 10km M 4.0.html
13-Nov-2018 13 47 51 (UTC) 224.0 km NW of Florina 41.95N 19.21E 2km M 4.4.html
13-Nov-2018 13 47 52 (UTC) 228.5 km NW of Florina 41.98N 19.18E 10km M 4.4.html
13-Nov-2018 13 47 52 (UTC) 228.0 km NW of Florina 41.98N 19.18E 10km M 4.3.html
12-Nov-2018 06 50 30 (UTC) 70.5 km SSW of Zakynthos 37.19N 20.63E 10km M 4.5.html
12-Nov-2018 06 50 30 (UTC) 70.6 km SSW of Zakynthos 37.19N 20.63E 10km M 4.4.html
12-Nov-2018 06 50 30 (UTC) 71.2 km SSW of Zakynthos 37.18N 20.64E 10km M 4.5.html
11-Nov-2018 23 38 36 (UTC) 34.9 km WSW of Zakynthos 37.69N 20.52E 10km M 4.8.html
10-Nov-2018 02 13 40 (UTC) 30.7 km WSW of Zakynthos 37.73N 20.56E 2km M 4.0.html
10-Nov-2018 02 13 40 (UTC) 30.8 km WSW of Zakynthos 37.73N 20.55E 2km M 4.0.html
10-Nov-2018 02 13 39 (UTC) 33.6 km WSW of Zakynthos 37.71N 20.53E 10km M 4.0.html
08-Nov-2018 22 46 01 (UTC) 35.1 km WSW of Zakynthos 37.67N 20.53E 8km M 4.1.html
08-Nov-2018 22 46 02 (UTC) 35.5 km WSW of Zakynthos 37.69N 20.51E 10km M 4.1.html
08-Nov-2018 22 46 01 (UTC) 36.0 km WSW of Zakynthos 37.67N 20.52E 2km M 4.1.html
08-Nov-2018 22 46 01 (UTC) 35.9 km WSW of Zakynthos 37.68N 20.51E 2km M 4.1.html
08-Nov-2018 11 22 23 (UTC) 80.2 km SSW of Zakynthos 37.12N 20.57E 10km M 4.0.html
08-Nov-2018 11 22 24 (UTC) 78.7 km SSW of Zakynthos 37.12N 20.60E 10km M 4.0.html
06-Nov-2018 05 38 24 (UTC) 22.9 km SSW of Zakynthos 37.60N 20.81E 10km M 4.0.html
05-Nov-2018 12 21 54 (UTC) 41.7 km SSW of Zakynthos 37.43N 20.77E 5km M 4.0.html
05-Nov-2018 08 31 15 (UTC) 26.4 km SW of Zakynthos 37.61N 20.70E 10km M 4.3.html
05-Nov-2018 08 31 14 (UTC) 26.3 km SW of Zakynthos 37.61N 20.70E 10km M 4.3.html
05-Nov-2018 06 46 12 (UTC) 37.4 km WSW of Zakynthos 37.65N 20.51E 2km M 4.6.html
05-Nov-2018 06 46 15 (UTC) 30.6 km W of Zakynthos 37.74N 20.55E 2km M 4.5.html
05-Nov-2018 06 46 15 (UTC) 30.6 km W of Zakynthos 37.74N 20.55E 2km M 4.4.html
05-Nov-2018 06 46 14 (UTC) 32.4 km WSW of Zakynthos 37.72N 20.54E 2km M 4.5.html
05-Nov-2018 02 44 41 (UTC) 58.8 km S of Zakynthos 37.27N 20.77E 10km M 4.3.html
05-Nov-2018 02 44 41 (UTC) 58.7 km S of Zakynthos 37.27N 20.77E 10km M 4.3.html
05-Nov-2018 02 44 41 (UTC) 58.8 km S of Zakynthos 37.27N 20.77E 10km M 4.2.html
05-Nov-2018 02 44 41 (UTC) 58.5 km S of Zakynthos 37.28N 20.77E 10km M 4.2.html