Εργαστήριο Σεισμολογίας

Αγγλικά
Χάρτες Εδαφικής Επιτάχυνσης σε άμεσο χρόνο (PGA & PGR)
Ελληνική Βάση Μακροσεισμικών Δεδομένων
Σύντομη Περιγραφή Κατάλογος Σεισμών

Χάρτες μέγιστης εδαφικής γραμμικής και περιστροφικής επιτάχυνσης σε άμεσο χρόνο (PGA σε μονάδες g, PGR σε μονάδες mrad/s2) για σεισμούς μεγέθους M ≥ 4.0 την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σεσιμούς των τελευταίων 30 ημερών. Τα σεισμολογικά δεδομένα (σεισμικές παράμετροι και καταγραφές) παρέχονται σε άμεσο χρόνο από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ. Οι χάρτες παράγονται αυτόματα. Τα σεισμικά γεγονότα που παρουσιάζονται μπορεί να μην έχουν ελεγχθεί από σεισμολόγο. Ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB. Η εκτίμηση των παραμέτρων PGA και PGR βασίζεται σε βαθμονομημένα με ελληνικά δεδομένα μοντέλα καθώς και πραγματικές καταγραφές.

Τρέχουσα έκδοση αλγόριθμου: v6.0. Η πρώτη έκδοση (v1.0) είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου GRECO-RISKS Hellenic Natural-Hazards-Risk-Management System of Systems

Κατά τη διάρκεια του έργου HELPOS ο αλγόριθμος αναβαθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό. Σύντομες οδηγίες για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τις αναφορές σεισμών παρέχονται εδώ. Πληροφορίες για τον αλγόρθιμο παρέχονται στις κάτωθι βιβλιογραφικές αναφορές.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το κείμενο πνευματικών δικαιωμάτων και την αποποίηση ευθύνης. Χρήση με δική σας ευθύνη.

Αναφορές:

  • Sakkas, G., Kouskouna, V., Kaviris, G., Sakellariou, N., and Misailidis, I. (2019). Real-Time Shaking Maps of PGA and PGR in Greece. Proceedings of the 15th International Congress of the Geological Society of Greece. Athens, 22-24 May 2019.
  • Sakkas, G., Kouskouna, V., Kaviris, G., Sakellariou, N., and Misailidis, I. (2018). A Real-Time PGA and PGR Distribution Application or Greece. 36th General Assembly of the European Commission, 2-7 September 2018, Valletta-Malta (Poster Session).
  • Sakkas, G. (2016). Calculation and analysis of the seismic motion rotational components in Greece.

Για ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με Β. Κουσκουνά ή Γ. Σακκά.

Επιλεγμένοι σεισμοί του Ελληνικού χώρου

Λάρισα Mw 6.1 (Μάρτιος 2020, τελική λύση)

Λάρισα Mw 6.3 (Μάρτιος 2020, τελική λύση)

Σάμος Mw 6.9 (Οκτώβριος 2020, τελική λύση)

Αθήνα Mw 5.1 (Ιούλιος 2019, τελική λύση)

Ζάκυνθος (Οκτώβριος 2018, τελική λύση)

Κως Mw 6.6 (Ιούλιος 2017, τελική λύση)

Μυτιλήνη Mw 6.3 (Ιούνιος 2017, τελική λύση)

Κόνιτσα Mw 5.3 (Οκτώβριος 2016)

Πύργος Mw 5.1 (Φεβρουάριος 2016)

Λευκάδα Mw 5.9 (Νοέμβριος 2015)

Κάσος-Κάρπαθος Mw 6.1 (Απρίλιος 2015)


Πνευματικά Δικαιώματα: Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής ανήκουν στους συγγραφείς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα περιεχόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επιστημονικούς σκοπούς, με την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά. Απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση και πιθανά κέρδη εκτός και αν υπάρχει γραπτή άδεια από τους συγγραφείς. Τα δεδομένα δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν, έστω και μερικώς, ως δεδομένα εισόδου σε βάσεις δεδομένων, καταλόγους ή άλλες ιστοσελίδες χωρίς την γραπτή άδεια των συγγραφέων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της ιστοσελίδας, έστω και μερικώς, ή για την παραγωγή αντιγράφων εκτός και αν υπάρχει γραπτή άδεια των συγγραφέων.
Αποποίηση Ευθύνης: Παρόλο που οι συγγραφείς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχουν τα πιο αξιόπιστα δεδομένα, κανενός είδους εγγύηση, παρέχεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και αξιοπιστία των διαθέσιμων δεδομένων και χαρτών. Οι κάθε είδους χρήστες παρακαλούνται να λαμβάνουν υπόψη τη φύση των δεδομένων και χαρτών προσεκτικά, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την προσωπική ή δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με επιχειρήσεις με οικονομικές ή επιχειρησιακές επιπτώσεις. Κάθε είδους συμπέρασμα ή ενέργειες που προκύπτουν από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.